ןוירוג-ןב ןויכרא .1
אשונ יקית .א
8-ט-10 דע 5 -ט -10 ,םיקית 1948-1964', 4 ןולא לאגי'.1
יסחי ,הינמור ידוהי תיילע ,לובגה תוירקת לע ם"ואה ל"כזמ םע םיעגמב םיקסועה '1959 םיקרבמ'.2
ץוחה דרשמ ישנא םע תוחיש ,דועו קאריע ,היכרות ,סרפ לע םיחוויד ,הקירפא ןופצ ללוכ תפרצ-לארשי
1-ו"ט-7 ,יאקירמאה
(2) 4-י-1957', 7 ם"ואה יפיקשמ'.3
2-ו"ט-7 ,'שדק עצבמ ,1956 רבוטקואמ םיכמסמ'.4
2-ט"י-1948-1949', 5 הרוזנצה יקוח לע תונותיעה תוריבע'.5
3-ט"י-1948-1950', 5 הרוזנצה תוריבעו "רמשמה לע"'.6
8-ז-1950', 9 םיררג תשיכר ןיינעב הריקחה תדעו'.7
4-ב"י-1961-1963', 7 הקירמא םורדבו היסאב ,הקירפאב תוצרא םע לארשי יסחי'.8
,ןובל תשרפ אשונב 1964 ןוזנפלוול ךיירטשנטור ןיבו ךיירטשנטורל ןוירוג-ןב ןיב תובתכתה .9
(2) 3-ו-10 קיתל ףסונ דועיתה
3-ט-1948-1952', 7 ל"ז ריאמ יקסנאיבוט'.10
4-ט-1948-1950', 7 ילרוג'.11
1-ד-1949, 4 היצילאוקהו הלשממה לש דוסיה יווקב םיקסועה םייקלח םילוקוטורפ ינש.12
4-ד-1948-1949', 6 תיחרזא הפועת יניינעו דולב הפועת הדש'.13
1-י-1964-1966', 10 תסנכ רבח םחנמ ןיגב'.14
2-ז"ט-1961-1964', 7 ןובל תשרפ אשונב תושיגפו םיבתכמ ,תומישר'.15
3-ז"ט-1957-1961, 7 השרפהו קשנ יאשונב תרש השמו ןוירוג-ןב ןיב חוכיווה .16
(2) 5-ב"י-1947-1956', 7 ןוסרדנא תוחיש ,םייברע םיגיהנמ םע םיעגמ'.17

םיקיתב רזופיש ינפל תועובש השולש ךשמל םירקוחה תושרל דמועה דועית .ב
אשונ קיתל ובוליש ינפל שדוח ךשמל םירקוחה ןויעל דמוע 1949 רבמצדמ םילשורי םוניבב קסועה קית .1
1-א"י-7 ורפסמש

ינפל שדוחל םירקוחה ןויעל.תונותיע יעטק ךותמ םיבתכמ ללוכה ,'1964 דוסיה ןמ' :םשב קית .2
3-ח"י-5 :ורפסמש אשונ קיתב ובוליש

דע שדוח ךשמל םירקוחה ןויעל דמוע 1961-ו 1949 םינשמ םינוש םייאבצ םיאשונב קסועה קית .3
.םייטנוולרה אשונה יקיתב ובולישל
שדוח ךשמל םירקוחה ןויעל דמוע 1949-1951 ,ירוסה לובגב השענבו קשנה תתיבש ימכסהב ןדה ,קית .4
6-ח-7 :אשונ קיתל ובוליש ינפל
ןיב םירמאמו םימואנו םילוקוטורפ ,תושיגפ לש םילוקוטורפ ,כ"כת ,תובתכתה לש םיקית הנומש .5
(תומלשה תביטחב) .1921-1969 םינשה

תומייקה תוביטחב ובלושש םיכמסמ .ג
הבישיה לוקוטורפב ובלוש , 5.8.1948 תינמזה הנידמה תצעומ לש ג"י הבישיב ןוירוג-ןב ירבד .1
.תינמזה הנידמה תצעומ "תודחוימ תודעו" תביטחב ךיראת ותואמ

תודעוו תביטחב קיתל ףרוצ 1947 ילוימ פ"וקסנוא תדעו ינפב ןוירוג-ןב תודע לש יסורה חסונה .2
.פ"וקסנוא תדעו ,תודחוימ

הנידמה ןויכרא .ד
ךשמל םירקוחה ןויעל דמעוה .םילשורי אשונב םבורב םיקסועה 1948-1955 םינשה ןיב ץוחה דרשמ יקית
.תונושה תוביטחב ורוזיפ ינפל שדוח

םליפורקימ .ה
Palestine-Israel: Internal Affairs and Foreign Affairs, 1960- 1963
MF784 ,ילוקרוא ,301 רדח ןרא תיירפס ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ב םיאצמנ ,םילילס 17