ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו ןוכמה ידידי
יטיס וקיסקמ ,שידנוד ורדפ רני'גניא
תמקה :ויתומורת ןיב .ןוירוג-ןב תשרומל זכרמהו ןוכמה לש ירקיעה םרותה ונה שידנוד ורדפ רני'גניא
;ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה ןיינבב הלהנמ ףגא תפסוהו ץופיש ;ןוירוג-ןב תשרומל זכרמב םירקוח ףגא
תשרומל ןוכמב ,החונמה ותייער ,שידנוד לחר םש לע הארוה ירדחו םידרשמ ןיינבו ןורטאתיפמא ןיינב
.ןוירוג-ןב
ותחפשמ ןבל שידקה ותואש ,"Online ןוירוג-ןב ןויכרא" תיתשתל םג םרת ,יטיס וקיסקממ ,שידנוד ורדפ
.ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמה לש ןושארה להנמה היהש ימ ,ןילביר ןושרג
אוהו ,תיניטלה הקירמאב בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םירחושה רבח אישנ םויכ שמשמ שידנוד ורדפ
.ןוירוג-ןב תטיסרבינוא םעטמ דובכ םשל רוטקוד ראות אשונ

ןוירוג-ןב די
.(1976 ,ז"לשת) 'ןוירוג-ןב דוד' קוח עוציבל ןמאנה ףוג אוה ןוירוג-ןב דוד די
.ןתנ-ןב רשא רירגשה אוה הלהנהה ר"ויו סרפ ןועמש רשה אוה ואישנ
,ןובנ קחצי רמ ;ןוחטיבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ,ילארשי םייח רמ :םינמנ ןוירוג-ןב די ירבח ןיב
.תרופ-ןב יכדרמ רמ רבעשל תסנכה רבחו רשה ;טילש השמ ד"וע ;לארשי תנידמ לש ישימחה אישנה
זכרמבו ןוכמב םייכוניחו םיירקחמ תיתשת ילעפמלו תוגלמל תומורת הצקמו םיפסכ סייגמ ןוירוג-ןב די
.ןוירוג-ןב תשרומל