הנדסל המשרה ספוטו תוארוה? "לארשיב הרבחו היגולונכט עדמ" הנדסה יהמ? (STS וא) "הרבחוהיגולונכט ,עדמ" הנוכמה םוחתה והמ"לארשיב הרבחו היגולונכט ,עדמ" הנדסה לש םויה רדס לע דוע

הנדסל האירק ירמוח